Nytt nummer av Sociologisk Forskning (årgång 58, nr 4) finns tillgängligt för läsning!

2022-02-21

Sociologisk Forsknings nya nummer innehåller två samtal mellan sociologer i Sverige om aktuella samtidsfenomen som påverkar utbildning och forskning i sociologiämnet. Dels samtalar Jonas Edlund, Sara Eldén, David Wästerfors och Lena Sohl om de utmaningar sociologisk forskning ställs inför i en tid av byråkratiserad etikprövning, dels diskuterar Martin Berg, Ida Lidegran, Ulrika Schmauch, Glenn Sjöstrand och Zhanna Kravchenko om vad vi kan lära av övergången till digital sociologiundervisning under covid-19-pandemin.

Det nya numret innehåller även empiriska undersökningar av en rad olika teman: vilka sociala utmaningar människor ställs inför när de ”växlar ner” sin konsumtion, vad som får vissa att bosätta sig i alternativsamhällen på landsbygden, hur vardagsrasism yttrar sig i skolans vardag och vad sociologisk forskning kan lära av teatern.

I Helena Holgerssons artikel ”The sociological craft through the lens of theatre. A call for imaginative critical research” diskuteras vad sociologin som disciplin kan vinna på att närma sig olika former av kultur utifrån egna erfarenheter av samarbete med dramatiker.

I artikeln ”Social relations and challenges to consuming less in a mass consumption society” av Magnus Boström undersöks de sociala utmaningar som människor ställs inför när de försöker ”växla ner” i ett konsumtionsorienterat samhälle.

Marita Flisbäck och Margareta Carlén studerar i sin artikel ”Livspolitik och existentiell mening i ett alternativsamhälle på landsbygden. Exemplet Uddebo” människors drivkrafter för att söka sig till en plats bortom det omgivande samhällets normer om lönearbete och konsumtion.

I artikeln ”Barns perspektiv på svensk vardagsrasism” undersöker Markus Lundström hur mellanstadieelever upplever ”rasistiska mikroaggressioner” i den skolmiljö där rasism officiellt motverkas.

I numret finns även två recensioner av två nyligen försvarade avhandlingar i sociologi. Malcom Fairbrother recenserar Philip Creswells Chains of trust. Networks of persistent resistance in digital activism, en etnografisk studie som undersöker de sociala banden inom hacktivistkollektivet Anonymous. Ulf Bjereld recenserar Alexandra Franzéns avhandling Brottslingar av en mycket speciell sort. Spionskandalen som en maktkamp mellan visselblåsare, grävande journalister och underrättelsetjänster, som kastar ljus på frågan om hur det demokratiska samhällets fri- och öppenhet bäst försvarar sig utan att underminera just frihet och öppenhet.

Under rubriken Sociologförbundet har ordet tackar förbundets avgående ordförande Kenneth Nelson för de gångna två åren och hälsar välkommen till Sociologidagarna i Uppsala 16–18 mars.

Du hittar det nya numret på följande länk: https://sociologiskforskning.se/sf/issue/view/3298

Med bästa hälsningar
Lena Sohl och Magnus Wennerhag
Redaktörer för Sociologisk Forskning