Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • Filen är sparad i Microsoft Word eller RTF-format.
 • Texten är korrekt formaterad och följer anvisningarna för format och språk i Riktlinjer för författare (se nedan).
 • DOI-länkar till referenserna i referenslistan finns angivna för de publikationer som har sådana.
 • Manuskript till vetenskapliga artiklar är ordentligt anonymiserade enligt anvisningar.
 • Figurer och diagram ska både inkluderas i manuskriptet och bifogas som separata filer i originalformat.
 • Bidraget eller en mycket snarlik version är inte tidigare publicerat eller under bedömning hos någon annan tidskrift.

Riktlinjer för författare

Riktlinjer för insända manuskript och kollegial granskning

Sociologisk Forskning accepterar vetenskapliga artikelmanuskript för eventuell publicering på svenska, engelska, danska eller norska. Tidskriften tillämpar anonymiserad kollegial granskning (double blind peer review), vilket innebär att artiklar som publiceras i Sociologisk Forskning är granskade av minst två andra forskare utanför tidskriftens redaktion. Sociologisk Forskning accepterar endast texter som inte tidigare publicerats och avvisar manuskript som samtidigt erbjudits annan tidskrift eller förlag. Inga avgifter tas ut för publicering i Sociologisk Forskning.

Riktlinjer för insändande av artiklar:

 1. För bedömning accepteras endast kompletta manuskript. Redaktionen accepterar inte synopsis, utkast till artiklar eller i övrigt ofärdiga manuskript.
 2. Manuskriptets författare ska följa Sociologförbundets riktlinjer för samförfattande.
 3. Manuskript registreras via Sociologisk Forsknings hemsida.
 4. Manuskriptet ska vara skrivet i MS-Word med dubbelt radavstånd och försett med goda marginaler. Nytt stycke görs med radbrytning. Manuskriptets omfång ska vara minst 4 000 ord och högst 10 000 ord, inklusive abstrakt/sammanfattning. Redaktionen tar endast emot manuskript via hemsidan.
 5. Författarens namn ska inte anges i manuskriptet. Anonymisera alla referenser till egna publikationer, genom att skriva "Författare" i litteraturhänvisningar och i litteraturlistan. Glöm inte att radera ditt namn från dokumentets egenskaper (läs instruktioner för om hur du anonymiserar texter i Microsoft Word här). På manuskriptets första sida anges endast titel och antal ord.
 6. En sammanfattning (abstrakt) om maximalt 175 ord samt fem nyckelord ska bifogas i samma dokument som manuskriptet. Abstraktet ska vara författat på samma språk som används i manuskriptet.
 7. En kort författarpresentation på ca 50 ord ska bifogas i ett separat dokument. Ange även din titel, ventenskapliga hemvist samt postadress.
 8. Eventuella noter placeras som fotnoter i manuskriptet. Slutnoter ska inte användas.
 9. Tabeller, figurer och bilder ska både inkluderas i manuskriptet samt laddas upp i separata filer i sitt ursprungliga filformat.
 10. Undvik förkortningar i den löpande texten. Eventuella förkortningar skrivs med punkt (”t.ex.”, ”m.fl.”).
 11. Vid användning av akronymer för organisationer, institutioner eller dylikt, skriv ut den oförkortade lydelsen första gången akronymen används i texten.
 12. Vetenskapliga termer och begrepp bör i första hand översättas, till vedertagen svensk översättning.
 13. Litteraturhänvisningar i löpande text görs enligt följande: (Pilgrim & Rogers 1993:25) alternativt Pilgrim och Rogers (1993:25). Vid flera refererade verk inom samma parentes, skriv i kronologisk ordning enligt följande: (Sontag 1977:35; Pilgrim & Rogers 1993:25). För litteraturhänvisningar till verk med fler än tre författare, skriv (della Porta, Hänninen, Siisiäinen m.fl. 2015:79–83). För litteraturhänvisningar i vilka flera verk av samma författare anges, skriv: (Merton 1949, 1973, 1976).
 14. För alla referenser i din referenslista för vilka det finns ett DOI-nummer registrerat, ska det numret anges i referensen (i den form som anges i exemplet för tidskriftsartiklar nedan).
 15. Referenserna i referenslistan utformas på följande sätt:

Bok: Goffman, E. (2017[1967]) Interaction ritual. Essays in face-to-face behavior. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203788387

Tidskriftsartikel: Haavio-Mannila, E., J.P. Roos & O. Kontula (1996) ”Repression, revolution and ambivalence. The sexual life of three generations”, Acta Sociologica 39 (4):409–430. https://doi.org/10.1177/000169939603900403

Kapitel i bok: Dryler, H. (1994) ”Etablering av nya högskolor. Ett medel för minskad snedrekrytering?”, 285–308 i R. Erikson & J.O. Jonsson (red.) Sorteringen i skolan. Stockholm: Carlsson.

Material på internet: World Social Forum (2007) ”Meeting defines mobilisation schedule for WSF 2008 and 2009 process and working groups”, http://www.forumsocialmundial.org.br/noticias_01.php?cd_ news=2393&cd_language=2 (hämtningsdatum 23 september 2007).

I referenslistan, skriv ut alla författare till de refererade texterna. Ange sidintervall för artiklar och bokkapitel. För tidskriftsreferenser, glöm inte att skriva ut både volym och nr.

För engelska titlar på tidskriftsartiklar, böcker, bokkapitel, med mera, använd inte ”title case”. Använd enbart versal för första bokstaven i titeln (och eventuell undertitel) samt för egennamn och andra ord som i normal engelsk text har versal på första bokstaven.

Om du använder Endnote, Zotero eller annat program för att hantera referenser, se till att det slutliga manuskriptet inte innehåller någon form av fältkoder från dessa program.

Om redaktörerna anser det nödvändigt kan en professionell språkgranskning komma att krävas innan artikeln publiceras. För manuskript på engelska, danska och norska kräver tidskriften alltid att en professionell språkgranskning genomförs av det accepterade manuskriptet innan publicering. 

Att använda DOI-länkar
DOI är en förkortning av Digital Object Identifier och fungerar som ett unikt ID-nummer som tilldelas elektroniska dokument, som t.ex. vetenskapliga artiklar. En DOI fungerar som en stabil länk till publikationen. Från och med 2019 tilldelas alla artiklar i Sociologisk Forskning DOI:er, och för alla referenser där DOI:er finns skall denna anges.

En DOI består av utgivarens prefix, följt av ett unikt ID-nummer. Lägger man även till https://doi.org före själva DOI:en fungerar den som en klickbar länk. Formatet är alltså https://doi.org/10.xxxx/xxxxx.

Du hittar oftast DOI:en på en artikels förstasida, eller i anslutning till artikelns information om citering. Du kan också enkelt söka fram DOI:er för en hel referenslista hos Crossref.

För en mer detaljerad beskrivning av tidskriftens riktlinjer för insända manuskript, ladda ner detta dokument ifall du ska skicka in en text på svenska och detta dokument om ditt manuskript är på engelska. 

 

Recensioner

Recensioner av sociologiska avhandlingar och annan relevant litteratur (inklusive kurslitteratur) välkomnas och bedöms av redaktionen. En recension ska vara minst 700 ord och högst 1500 ord. En recensionsessä, det vill säga en recension där två eller fler böcker behandlas, ska vara högst 2500 ord. Ange författarens namn, bokens titel, utgivningsår och förlag.

Recensioner ska laddas upp via Sociologisk Forsknings webbsida, eller skickas till recensionsansvariga: Lisa Ferm eller Tina Lidström.

 

Forskningsnotiser

Forskningsnotiser (research notes) är korta texter som presenterar nya forskningsresultat på ett koncist och tydligt sätt. Vi publicerar enbart notiser som utgår från egen empirisk forskning om samhällsförhållanden i Sverige, inklusive komparativa studier som inbegriper svenska förhållanden.

På samma sätt som för vanliga vetenskapliga artiklar i Sociologisk Forskning ska dessa notiser, om än mycket kort, introducera de begrepp och den teori som är relevant för undersökningen samt den metod som använts. Texten ska även kort tydliggöra vilken betydelse de nya resultaten har för forskningens förståelse av det som undersökts.

Texten kan vara skriven på svenska, engelska, danska eller norska. Vi föredrar att texten är skriven på engelska, då vi ser dessa forskningsnotiser som ett sätt att snabbt sprida information om pågående svensk sociologisk forskning till en internationell publik.

Notisen ska vara mellan 1 000 och 1 700 ord, exklusive titel, abstrakt, referenser, tabeller och figurer. Notisen får som mest innehålla en tabell eller en figur (som mest en sida i tidskriften), högst tio referenser samt fem nyckelord. Abstraktet får inte vara längre än 90 ord. Bidraget ska i huvudsak behandla ny och tidigare opublicerad forskning. Följ i övrigt tidskriftens riktlinjer för vanliga vetenskapliga artiklar.

Notisen kommer att genomgå anonymiserad kollegial granskning (double blind peer review). Om notisen är skriven på engelska ska författaren ombesörja att den genomgår en professionell språkgranskning innan publicering.

Forskningsnotiser ska laddas upp via Sociologisk Forsknings webbsida.

 

Debatt och kommentarer

I syfte att bidra till en levande debatt finns möjlighet att göra debattinlägg i tidskriften. Ett debattinlägg ska omfatta max 3000 ord. Vi publicerar främst inlägg som syftar till en debatt inom sociologisamfundet. Inläggen kan till exempel gälla forskningens innehåll (teori, metod, konkreta resultat, med mera), sociologins villkor (professionsfrågor med mera) eller sociologins roll i samhället. 

Där finns även möjlighet att inkomma med kommentarer till texter publicerade i tidskriften. En replik omfattar cirka 1000 ord. Kommentarer bör skickas till redaktionen senast 30 dagar efter det att texten publicerats. Författaren till den text som kommenteras ges alltid utrymme att svara på kommentarer som publiceras.

Debattinlägg och kommentarer ska laddas upp via Sociologisk Forsknings webbsida. 

Integritetspolicy

Sociologisk Forskning lagrar personuppgifter i syfte att kunna kommunicera med författare, granskare och redaktörer, och för att kunna skicka nyhetsbrev till registrerade läsare. Vi lagrar enbart de personuppgifter som användaren själv registrerar och har möjlighet att redigera eller radera i sin profil i inloggat läge. Utöver dessa uppgifter arkiveras även kommunikation med författare och redaktörer som del av det redaktionella arbetsflödet.

Vi delar inte lagrade personuppgifter med tredje part utöver den information som publiceras offentligt i samband med publicering av artiklar (namn, epost, institutionstillhörighet, författarpresentation, samt i förekommande fall ORCID).

Har du frågor kring hanteringen av personuppgifter, vänligen kontakta tidskriftens redaktörer, som också är personuppgiftsansvariga.