Ett nytt nummer av Sociologisk Forskning (årgång 59, nr 4) finns tillgängligt för läsning!

2023-03-09

Ett nytt nummer av Sociologisk Forskning är här – Södertörnsredaktionens sista.

Numrets två första vetenskapliga artiklar uppmärksammar olika aspekter av det svenska civilsamhällets eliter. I artikeln ”Policy professionals in civil society organizations. Organizational hypocrisy and the myth of member centrality” undersöker Joanna Mellquist och Adrienne Sörbom policyprofessionella i medlemsbaserade civilsamhällesorganisationer och deras syn på medlemmarna. Jayeon Lee och Roberto Scaramuzzino analyserar i sin artikel ”Leader interlocks in Swedish civil society organizations – a network analysis” nätverk mellan ledande organisationsföreträdare som sitter med i fler än en organisations styrelse.

I övrigt innehåller numret tre andra vetenskapliga artiklar. I artikeln ”Ärvd eller erövrad sekularitet? Sekulär identitet bland postmuslimer och postkristna i Sverige” undersöker David Thurfjell och Erika Willander vad som formar en icke-religiös hållning hos personer med muslimsk familjebakgrund. Veronica Ekström och Johan Hvenmark uppmärksammar i artikeln ”Ett pris man får betala? Om kvalitet i socialtjänstens arbete med skyddat boende” att hälften av landets skyddade boenden i dag bedrivs av privata företag, en verksamhet som tidigare i huvudsak sköttes av kvinnojourer. I artikeln ”Människans sociala relationer med djur. En utmaning för totalförsvaret?” diskuterar Arita Holmberg, Miranda Holmberg och Aida Alvinius en rad områden där relationen mellan människor och djur skulle påverkas ifall Sverige drabbades av krig.

I numrets recensionsdel skriver Ida Lidegran om två nyutkomna böcker om friskolor och marknadsanpassningen av den svenska skolan. Anna Lundberg recenserar en avhandling om den vardagsrasism som drabbar individer som identifierar sig som judiska. Zohreh Khoban recenserar Lea Ypis skildring av sin uppväxt i det kommunistiska Albanien.

Under rubriken Sociologförbundet har ordet rapporterar ordförande Åsa Lundqvist om förbundets kommande aktiviteter. Redaktionen nämner och tackar även alla som har hjälpt Sociologisk Forskning att granska insända artikelmanuskript under åren 2020–2022.

Av tradition flyttar ansvaret för att ge ut Sociologisk Forskning mellan olika lärosäten i Sverige. Med detta nummer av Sociologisk Forskning tackar redaktionen vid Södertörns högskola för de tre år som vi varit ansvariga för tidskriften. Vi hoppas att vårt arbete med tidskriften har uppskattats och lämnar nu med varm hand över tidskriften till den nya redaktionen i Linköping.


Du hittar det nya numret på följande länk:
https://sociologiskforskning.se/sf/issue/view/3402


Med bästa hälsningar
Lena Sohl och Magnus Wennerhag
Avgående redaktörer för Sociologisk Forskning