Call for papers: Klimatkris

2023-03-14

I takt med att världen upplever ett alltmer extremt klimat, med bränder, översvämningar och snabba temperatursvängningar, seglar klimatfrågan upp som en nygammal fråga av ökad relevans. Från att tidigare främst ha handlat om att undvika allvarliga klimatförändringar signalerar IPCC:s senaste rapporter att vi nu är mitt i en klimatkris, som människor otvetydigt har bidragit till att skapa. I och med det väcks frågor om hur vi lever i, bidrar till och hanterar denna kris – som samhällsmedborgare, politiker, företagsföreträdare och forskare. Därmed visas med all önskvärd tydlighet att klimat är en fråga som måste tas an med sociologiska verktyg. Frågan är inte längre om sociologin kan bidra, utan hur.

De nordiska länderna har alla, i en internationell jämförelse, ambitiösa klimatmål. Exempelvis har Sverige som mål att bli världens första fossilfria välfärdsstat utan nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Samtidigt höjs röster för att målsättningarna i alltför liten utsträckning omsätts i praktisk eller politisk handling. Hur kan sociologin bidra till att förstå och lösa klimatkrisen? Vad är sociologins roll för att förstå och hantera de utmaningar samhället står inför på grund av ett förändrat klimat? Med ett temanummer om Klimatkris vill vi väcka den sociologiska debatten om dessa frågor och lyfta in miljösociologin som ett naturligt inslag i Sociologisk Forskning.

Till detta temanummer efterlyser vi aktuella, kritiska och forskningsgrundade artiklar som utifrån sociologiska perspektiv på olika sätt ökar vår förståelse för klimatkrisen som samhällskris och vice versa. Vi välkomnar dock även andra typer av texter på samma tema, såsom bokrecensioner (gärna av nyutkomna doktorsavhandlingar) och forskningsnotiser.

Manus kan skrivas på svenska, norska, danska eller engelska. Vi välkomnar empiriska liksom teoretiska texter från både juniora och seniora forskare. Artiklar kan variera mellan 4 000 – 10 000 ord och bokrecensioner 700 – 1 500 ord. För vidare författaranvisningar besök www.sociologiskforskning.se. Alla artiklar genomgår dubbel anonym peer review-granskning.

Urvalsprocessen görs i två steg: Deadline för utökade abstracts (upp till 2 000 ord, inklusive syfte, metodologiskt och teoretiskt ramverk, tentativa resultat och -slutsatser i den mån det är tillämpligt på vald textform) är 1 maj 2023. Dessa abstracts skickas till karin.edberg@liu.se. För de bidrag som går vidare är deadline för fullängdstexter 1 september 2023. Inlämning görs då via tidskriftens hemsida. Numret planeras att ges ut december 2023/januari 2024.

 

Läs hela utlysningstexten (på svenska och engelska) här.

 

Har ni några frågor kontakta gärna någon av redaktörerna av detta temanummer:

Kajsa-Stina Benulic: kajsa-stina.benulic@liu.se

Karin Edberg: karin.edberg@liu.se

Karin Gustafsson: karin.m.gustafsson@oru.se

 

Med vänliga hälsningar

Marcus Persson och Christian Ståhl

Redaktörer för Sociologisk Forskning