Dokumentationens roll för klientskapande processer i äldreinriktat socialt arbete

Spelar utlandsfödd bakgrund, kön och ålder någon roll?

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.58.22305

Nyckelord:

behovsbedömningspraktik, dokumentation, akter, äldre personer, institutionell kategorisering

Abstract

Baserat på en explorativ studie behandlar denna artikel frågan om utrikesfödd bakgrund, kön och ålder har någon betydelse för behovsbedömningsdokumentation inom svensk äldreomsorg. Med hjälp av kvantitativ innehållsanalys och multipel logistisk regressionsanalys av akter (n=202) innehållande utredningar (n=489) av ansökningar om välfärdstjänster, undersöker denna studie om identifikationsgrunder för äldre har någon betydelse för dokumentationspraktiker. Innehållsanalysen visade att beskrivningar i akterna av utlandsfödda äldre är mer omfattande än beskrivningarna av svenskfödda. Den multipla logistiska regressionsanalysen tyder på att kön och bakgrund verkar vara relevant för hur beslut motiverades i akterna. Ålder är inte lika relevant som de andra kategorierna. Det väsentligaste fyndet är att utlandsfödda äldre i detta material beviljas hemvårdsbidrag i större utsträckning än svenskfödda. Resultaten stöder delvis den kritiska debatten om hur klienter konstrueras i dokumentation av socialt arbete eftersom de indikerar att bakgrund, kön och ålder kan spela roll för hur äldre människors ansökningar om omsorgsinsatser behandlas i akter.

Downloads

Publicerad

2021-12-14

Referera så här

Olaison, Anna, Maricel Knechtel, Sandra Torres, och Emilia Forssell. 2021. ”Dokumentationens Roll för Klientskapande Processer I äldreinriktat Socialt Arbete: Spelar utlandsfödd Bakgrund, kön Och ålder någon Roll?”. Sociologisk Forskning 58 (3):287–310. https://doi.org/10.37062/sf.58.22305.

Nummer

Sektion

Artiklar