Sociologiskt tänkande för framtiden: Sociologidagarna, Stockholm 18-20 mars 2020

2019-04-23

Call for papers

Vi befinner oss mitt i en stor social omvandling. Sverige och andra länder står inför ett antal omtvistade frågor och dilemman, inklusive men inte begränsade till ökad ojämlikhet, förändrade migrationsmönster, miljöförstöring, accelererande globalisering, snabb teknisk utveckling, åldrande befolkningar, nya familjebildningsmönster, konflikter över könsrelationer, ökat antal osäkra anställningar, och politisk omvälvning. De sociala konsekvenserna av stora samhällsomvandlingar är mångfacetterade, men öppnar samtidigt upp för nya möjligheter till förändring.


Vi motiverar denna konferens genom att ställa frågan: hur kan vi använda vår sociologiska kunskap och sociologiska verktygslåda för att bättre förstå dessa förändringar, och föreställa oss en ny väg framåt. De flesta samhällsvetenskapliga discipliner erbjuder framtidsvisioner, vissa optimistiska medan andra dystopiska. Är tidigare sociologiskt tänkande fortfarande relevant, eller behöver vi en mer progressiv form av sociologi som radikalt förändrar våra uppfattningar om den mest fördelaktiga vägen till framtiden? Hur kan vi använda vår sociologiska föreställningsförmåga för att utveckla nya idéer, begrepp, metoder och sätt att agera som lämnar avtryck i det sociala livet?


Vi bjuder in sociologer från hela Sverige att delta i denna aktuella och provokativa debatt vid Sociologidagarna 2020 i Stockholm. Du kommer att bli underrättad om hur du ansöker under hösten 2019 när systemet för inlämning av abstracts öppnas.


Keynote speakers:
Jeffrey Alexander (Yale University)
Melinda Mills (University of Oxford)

Välkommen till Stockholm i mars 2020!

Vänliga häsningar
organisationskommittén,
genom Kenneth Nelson