”Även om du är analfabet så antar jag att du ändå har en tidsuppfattning som alla andra.”

En kvalitativ analys av temporala motsättningar i svensk asylbyråkrati

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.59.23570

Nyckelord:

tidsstyrning, asylbyråkrati, Migrationsverket, aktstudie, rättssäkerhet

Abstract

Artikeln undersöker temporal styrning i den svenska asylbyråkratin genom en kvalitativ analys av tio familjers asylakter. Dessa består av över 5 000 sidors dokumentation: asylutredningsprotokoll, beslut, domar, intyg, överklaganden, inlagor, personliga brev, minnesnoteringar med mera. Studien fokuserar särskilt på Migrationsverkets beslut och de muntliga utredningar som myndighetens handläggare har protokollfört. Tre inneboende och överlappande motsättningar, som är relaterade till Migrationsverkets temporala styrning, identifieras i studien: 1) jakten på den kronologiska berättelsen i asylutredningen å ena sidan och ett kaosartat förflutet å den andra, 2) en frenetisk tidsanvändning som tar sig uttryck i en hetsig process samtidigt som den asylsökande är försatt i långvarig väntan, 3) en framåtsyftande redogörelse som inte får vara spekulativ samtidigt som spekulation, åtminstone delvis, är en ofrånkomlig del av att försöka göra sannolikt att man är i behov av skydd. Motsättningarna har anknytning till såväl proceduren för bedömning av asylansökan som utfallet i ärendet. Artikeln pekar även på några av konsekvenserna av tidsstyrningens paradoxer såväl för de asylsökande i Sverige som på samhällsnivå.

Referenser

Abdelhady, D. (2020) ”Media constructions of the refugee crisis in Sweden. Institutions and the challenges of refugee governance” 122¬–143 i D. Abdelhady, N. Gren & M. Joorman (red.) Refugees and the violence of welfare bureaucracies in Northern Europe. Manchester: Manchester University Press. https://doi.org/10.7765/9781526146847.00015

Anderson, B. (2013) Us and them? The dangerous politics of immigration control. New York: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199691593.001.0001

Arendt, H. (2008 [1970]) Om våld. Göteborg: Daidalos,

Auyero, J. (2011) ”Patients of the state. An ethnographic account of poor people’s waiting”, Latin American Research Review 46 (1):5–29. https://doi.org/10.1353/lar.2011.0014

Benjamin, W. (1921) ”Försök till en kritik av våldet”, i Benjamin, Bild och dialektik. Essäer i urval och översättning av Carl-Henning Wijkmark. Göteborg: Daidalos 2014.

Bourdieu, P. (2000[1997]) Pascalian meditations. Stanford: Stanford University Press.

Bohmer, C. & A. Shuman (2018) Political asylum deceptions. The culture of suspicion. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67404-9

Borrelli, L.M. & A. Lindberg (2019) ”Paperwork performances. Legitimating state violence in the Swedish deportation regime”, Journal of Legal Anthropology 3 (2):50–69. https://doi.org/10.3167/jla.2019.030204

Borrelli, L.M, A. Lindberg & A. Wyss (2022) ”States of suspicion. How institutionalised disbelief shapes migration control regimes”, Geopolitics 27 (4):1023–1041. https://doi.org/10.1080/14650045.2021.2005862

Brekke, J.P. & G. Brochmann (2015) ”Stuck in transit. Secondary migration of asylum seekers in Europe, national differences, and the Dublin regulation”, Journal of Refugee Studies 28 (2):145–162. https://doi.org/10.1093/jrs/feu028

Brun, C. (2015) ”Active waiting and changing hopes. Toward a time perspective on protracted displacement”, Social Analysis 59 (1):19–37. https://doi.org/10.3167/sa.2015.590102

Bhatia, M. & V. Canning (2021) Stealing time. Migration, temporalities and state violence. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69897-3

Cwerner, S.B. (2001) ”The times of migration”, Journal of Ethnic and Migration Studies 27 (1):7–36. https://doi.org/10.1080/13691830125283

De Genova, N. & M. Tazziolo (2022) ”Minor keywords of political theory. Migration as a critical standpoint. A collaborative project of collective writing”, Environment and Planning C: Politics and Space 40 (4):781–875. https://doi.org/10.1177/2399654420988563

Djampour, P. (2018) Borders crossing bodies. The stories of eight youth with experience of migrating. Doktorsavhandling. Malmö: Malmö universitet, https://doi.org/10.24834/2043/24776

Feijen, L. & E. Frennmark (2011). Kvalitet i svensk asylprövning. En studie av Migrationsverkets utredning av och beslut om internationellt skydd. Norrköping: Migrationsverket.

FN:s tortyrkommitté (1996) Kisoki v. Sweden CAT/C/16/D/41/1996.

Griffiths, M. (2017) ”The changing politics of time in the UK’s immigration system”, 48–60 i E. Mavroudi, B. Page & A. Christou (red.) Timespace and International Migration. Cheltenham: Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781786433237.00009

Griffiths, M., A. Rogers & B. Anderson (2013) ”Migration, time and temporalities. Review and Prospect”. COMPAS Research Resources Paper. https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/RR-2013-Migration_Time_Temporalities.pdf

Gupta, A. (2019) ”Låt tåget drivas av papper”, Fronesis 62–63:50–56.

Gutiérrez Garza, A. (2018) ”The temporality of illegality. Experiences of undocumented Latin American migrants in London”, Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology 81:86–98. https://doi.org/10.3167/fcl.2018.810107

Hansen, P. (2021) A modern migration theory. An alternative economic approach to failed EU policy. Newcastle upon Tyne: Agenda Publishing. https://doi.org/10.2307/j.ctv1mvw8pm

Joormann, M. (2019) Legitimized refugees. A critical investigation of legitimacy claims within the precedents of Swedish asylum law. Doktorsavhandling. Lund: Lunds universitet.

Jubany, O. (2017) Screening asylum in a culture of disbelief. Truths, denials and skeptical borders. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40748-7

Justitiedepartementet (2020) Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Migrationsverket. Stockholm: Justitiedepartementet.

Justitieombudsmannen, JO-beslut 2015/16:326, 2018/19:629, 2018/19:634.

Kazemi, B. (2021) Unaccompanied minors (un-)made in Sweden. Ungrievable lives and access to rights produced through policy. Doktorsavhandling. Göteborg: Göteborgs universitet.

Khosravi, S. (2009) ”Sweden. Detention and deportation of asylum seekers”, Race & Class 50 (4):38–56. https://doi.org/10.1177/0306396809102996

Khosravi, S. (2010) ”Illegal” traveller. An auto-ethnography of borders. Basingstoke: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230281325

Khosravi, S. (2018) ”Stolen time”, Radical Philosophy 2 (3):38–41.

Khosravi, S. (2020) ”Afterword. Waiting, a state of consciousness”, 202–207 i C.M. Jacobsen, M.A. Karlsen & S. Khosravi (red.) Waiting and the temporalities of irregular migration. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429351730-15

Linköpings universitet (2022) ”Asylkommissionen”, https://liu.se/forskning/asylkommissionen (hämtningsdatum 4 november 2022).

MIG 2020:24, Migrationsöverdomstolens avgörande.

Migrationsverket, internt dokument, handläggningsstöd vid asylutredningar, odaterat, erhållet april 2021.

Mossige-Norheim, R. (2021) ”Hadicha och barnkonventionen”, P1 morgon, 8 april 2021. https://sverigesradio.se/artikel/hadicha-och-barnkonventionen

Mulinari, P. (2021) ”Policing time – creating labour. The temporal control of the unemployed”, Nordic Social Work Research 11 (2):117–128. https://doi.org/10.1080/2156857X.2020.1861069

Navaro-Yashin, Y. (2007) ”Make-believe papers, legal forms and the counterfeit. Affective interactions between documents and people in Britain and Cyprus”, Anthropological Theory 7 (1):79–98. https://doi.org/10.1177/1463499607074294

Norström, E. (2004) I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik. Doktorsavhandling. Umeå: Boréa bokförlag.

Regeringen (2021) Budgetpropositionen för 2022. Regeringens proposition 2021/22:1. Stockholm: Finansdepartementet.

Rotter, R. (2016) ”Waiting in the asylum determination process. Just an empty interlude?”, Time & Society 25 (1):80–101. https://doi.org/10.1177/0961463x15613654

Scocco, S. (2019) Och några, antar jag, är ok! Varför nationalistiska vänstern är en återvändsgränd och nationalistiska högerns ärende inte är främlingsfientlighet. Stockholm: Atlas.

Sellerberg, A.M. (2008) ”Waiting and rejection. An organizational perspective. ’Cooling out’ rejected applicants”, Time & Society 17 (2–3):349–362. https://doi.org/10.1177/0961463X08093428

SFS 2017:900. Förvaltningslag. Stockholm: Justitiedepartementet.

Stern, R. & H. Wikström (2016) Migrationsrätt. Skyddsbehov och trovärdighet. Bedömning i asylärenden. Stockholm: Liber.

van Houtum, H. (2010) ”Waiting before the law. Kafka on the border”, Social & Legal Studies 19 (3):285–297. https://doi.org/10.1177/0964663910372180

Weber, M. (1987[1922]) Ekonomi och samhälle, band 3, Förståelsesociologins grunder. Lund: Argos.

Downloads

Publicerad

2022-12-15

Referera så här

Lundberg, Anna, Anna Lindberg, och Mehek Muftee. 2022. ”’Även Om Du är Analfabet Så Antar Jag Att Du ändå Har En Tidsuppfattning Som Alla andra.’: En Kvalitativ Analys Av Temporala motsättningar I Svensk asylbyråkrati”. Sociologisk Forskning 59 (3):253–278. https://doi.org/10.37062/sf.59.23570.

Nummer

Sektion

Artiklar