Att leva med en världsomfattande pandemi

En studie om människors oro kopplat till covid-19 i Sverige

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.58.22256

Nyckelord:

covid-19, hot, nationella åtgärder, socialt kapital, oro, coronakrisen

Abstract

Covid-19 började som en hälsokris och växte snabbt till en omfattande samhällskris – i det privata och offentliga livet, nationellt och internationellt, lokalt och globalt. Syftet med denna artikel är att bidra med kunskap om människors oro under covid-19-pandemins första fas i Sverige. Oro studeras utifrån sociodemografiska faktorer, socialt kapital samt människors bedömningar av nationella åtgärder och potentiella hot. Studiens teoretiska ramverk utgår från begrepp och teorier om oro och socialt kapital. Data samlades in i Sverige under april–maj 2020 med hjälp av en webbaserad enkät om människors erfarenheter av covid-19-pandemin. Genom multipel regressionsanalys och multipel korrespondensanalys fann vi att graden av oro är nära kopplad till bedömningen av nationella åtgärder som felaktiga, samt till uppfattningen att själva viruset covid-19 är det största hotet (i jämförelse med ekonomiska eller sociala konsekvenser av pandemin). Dessa faktorer var även relaterade till högre ålder, kronisk sjukdom samt lågt socialt kapital. Artikeln pekar på ett behov av mer sociologisk forskning – både kvantitativ och kvalitativ – om pandemins olika konsekvenser i vardagslivet.

Downloads

Publicerad

2021-06-04

Referera så här

Jukkala, Tanya, Sara Ferlander, Osman Aytar, Emma Engdahl, Antoaneta Hristova, Maria Hopstadius, Andrew Blasko, och Vessela Misheva. 2021. ”Att Leva Med En världsomfattande Pandemi: En Studie Om människors Oro Kopplat till Covid-19 I Sverige”. Sociologisk Forskning 58 (1–2). https://doi.org/10.37062/sf.58.22256.