Recensionsessä

Det paradoxala arbetsförmågebegreppet

  • Christian Ståhl
Nyckelord: recensionsessä, arbetsförmåga

Abstract

Denna text är en recensionsessä av en nyutkommen bok av Rafael Lindqvist, Aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen: Det sociala medborgarskapets förändrade innebörder (2019), och ska läsas som en sidobelysning till de resonemang som förs i boken. Jag kommer att särskilt fokusera på begreppet arbetsförmåga. Arbetsförmåga är ett centralt begrepp i det svenska sjukförsäkringssystemet som många medborgare och professionella behöver använda och förhålla sig till. Det kan dock ha olika innebörd både i begreppslig mening, och i de olika system där det används. Dessa system är ofta politiskt styrda, vilket innebär att begreppet också underordnas de normsystem och sociala kontexter som råder i dessa system; det är i den processen som det används och ges betydelse. Jag kommer att argumentera för att arbetsförmåga är ett paradoxalt begrepp i den svenska sjukförsäkringen, eftersom det samtidigt kan betraktas som såväl avmedikaliserat som strikt biomedicinskt. 

Publicerad
2019-06-26
Referera så här
Ståhl, C. (2019) ”Recensionsessä: Det paradoxala arbetsförmågebegreppet”, Sociologisk Forskning, 56(2), s. 181-188. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19755 (åtkomstdatum: 29mars2020).
Sektion
Recensioner