Inkluderingens banor

En longitudinell studie av skyddssökande människors levda erfarenheter i migrationens Sverige

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.61.25711

Nyckelord:

orientering, skyddssökande, språkutbildning, studieförbund, tid, social inkludering, migration

Abstract

I denna studie undersöks hur skyddssökande som kom till Sverige 2014-2015 orienteras i en ny tillvaro och hur deras orientering och meningsskapande ändras över tid. Utifrån en longitudinell design där vi intervjuat deltagarna vid två tillfällen med några års mellanrum (2018 och 2022) analyserar vi med hjälp av Sara Ahmeds orienteringsbegrepp deltagarnas levda erfarenheter av handlingsutrymme och inkludering i Sverige. Analysen visar en tydlig orientering mot att vilja lära sig svenska och få ett arbete men att vägen dit är svårframkomlig och kantad av hinder. Språkinlärning och språkutbildning blir såväl något att organisera sitt hopp om en bättre framtid kring som något som skapar institutionella stopp. Deltagarnas erfarenheter understryker även betydelsen av studieförbundens inkluderande policy, som skapar tillgängliga sociala rum. Mot bakgrund av senare års repressiva migrationspolitik diskuteras hur den offentliga problembilden av “misslyckad integration” tenderar att osynliggöra människors ansträngningar och strategier i strävan efter inkludering och en bättre framtid.

Referenser

Abdelhady, D., Gren, N. & Joorman, M. (red.) (2020) Refugees and the violence of welfare bureaucracies in northern Europe. Manchester: Manchester University Press.

Ahlgren, K. (2014) Narrativa identiteter och levande metaforer i ett andraspråksperspektiv. Doktorsavhandling i språkdidaktik 4. Stockholm: Stockholms universitet.

Ahlgren, K. & Rydell, M. (2020) Continuity and change. Migrants’ experiences of adult education in Sweden, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults 11 (3):399–414. https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.ojs1680

Ahmed, S. (2006a) Queer phenomenology. Orientations, objects, others. Durham: Duke University Press.

Ahmed, S. (2006b) Orientations. GLQ: A Journal of Gay and Lesbian Studies 12 (4):543–574.

Ahmed, S. (2010) Vithetens fenomenologi. Tidskrift för genusvetenskap (1–2):49–69.

Bevan, M.T. (2014) A method of phenomenological interviewing. Qualitative Health Research 24 (1):136–144.

Böcker, A. & Strik, T. (2011) Language and knowledge tests for permanent residence rights. Help or hindrance for Integration? European Journal of Migration and Law 13(2):157–184.

Carlsen, C. & Rocca, L. (2021) Language test misuse. Language Assessment Quarterly 18 (5):477–491. https://doi.org/10.1080/15434303.2021.1947288

Dahlstedt, M. & Fejes, A. (2020) Språkkravets politik, 155–168, i A. Fejes & M. Dahlstedt (red.) Perspektiv på skolans problem. Vad säger forskningen? Lund: Studentlitteratur.

Dahlstedt, M. & Fejes, A. (red.) (2021) Utbildning i migrationens tid. Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.

Dahlstedt, M. & Fejes, A. (red.) (2024) Vägar fram? Den sociala rörlighetens banor i migrationens Sverige. Lund: Studentlitteratur.

Dahlstedt, M., Nordmark, S. & Rydell, M. (2024) Föräldraskap mellan hopp och förtvivlan, 147–166, i M. Dahlstedt & A. Fejes (red.) Vägar fram? Den sociala rörlighetens banor i migrationens Sverige. Lund: Studentlitteratur.

Dahlstedt, M., Fejes, A. & Gruber, S. (2019) Folkbildning på svenska? En studie av språkintroduktion för migranter i studieförbundet Sensus regi. Linköping: Linköping University Electronic Press.

Elsrud, T., Gruber, S., Häythtiö, S., Lundberg, A., Söderman, E. & Vestin, S. (2022) Asylarkivet. Asylkommissionen. Linköping: Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet i samarbete med FARR.

Elsrud, T. & Lalander, P. (2021) Precariousness among young migrants in Europe. A consequence of exclusionary mechanisms within state-controlled neoliberal social work in Sweden. Critical and Radical Social Work 10 (1):77–92.

Engblom, R. (2023) Time warps. Refugees and the experience of waiting in rural Sweden. Etnolore 40. Uppsala: Uppsala universitet.

Eriksson, S. & Rooth, D-O. (2022) God svenska – vägen till arbete för utrikesfödda? Stockholm: SNS förlag.

Fejes, A., Dahlstedt, M., Mešić, N. & Nyström, S. (2018) Svenska(r) från dag ett: En studie av ABFs arbete med asylsökande. Stockholm: ABF.

Flubacher, M-C. (2023). The ”politics of speed” and language integration policies. On recent developments in Austria. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 26 (10):1159–1169. https://doi.org/10.1080/13670050.2021.1954387

Fuehrer, P. (2010) Om tidens värde. En sociologisk studie av senmodernitetens temporala livsvärldar. Stockholm Studies in Sociology 43. Stockholm: Stockholms universitet.

Govander, L. (2023) Crumbs from the rich man’s table? Municipal labour market policies and recognition of welfare recipients in Sweden. Linnaeus University Dissertations 490. Växjö: Linnéuniversitetet.

Jansson-Keshavarz, S. & Nordling, V. (2022) Waiting for housing. Municipal practices of mobility control. European Journal of Social Work 25 (6):969–981.

Jämställdhetsmyndigheten (2022) Stärkta möjligheter genom samverkan. Insatser för att underlätta utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Rapport 2002:13. Jämställdhetsmyndigheten.

Koshravi, S. (red.) (2021) Waiting. A project in conversation. Bielefeld: Transcript Verlag.

Kristersson, U., Åkesson, J., Busch, E. & Pehrosn, J. (2023) Icke-medborgare måste kvalificera sig till välfärden. Dagens Nyheter 19 oktober (hämtad 20 oktober 2023).

Mešić, N., Dahlstedt, M., Nyström, S. & Fejes, A. (2019) Use-values for inclusion. Mobilizing resources in popular education for newly arrived refugees in Sweden. Social Inclusion 7 (2):85–95.

Migrationsverket (2023) Färre kvotflyktingar till Sverige. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2023/2023-07-03-Farre-kvotflyktingar-till-Sverige.html (hämtad 16 augusti 2023).

Mulinari, P. & Sager, M. (2022) Waiting in the welfare lines. Exploring everyday racism as waiting in the migration and unemployment complexes in England and Sweden. European Journal of Social Work 25 (6):1019–1029.

Milani, T., S., Bauer, S., Carlson, M., Spehar, A. & von Brömssen, K. (2021) Citizenship as status, habitus and acts. Language requirements and civic orientation in Sweden. Citizenship Studies 25 (6):756–772. https://doi.org/10.1080/13621025.2021.1968698

Nordmark, S. & Colliander, C. (2023) Adult migrants’ endeavours for a life as included. Social Inclusion 11 (4):111–120. https://doi.org/10.17645/si.v11i4.6992

Nuottaniemi, A. (2023) Flerspråkighetens gränser. Språkdidaktik på (o)jämlik grund i migrationernas tid. Umeå: Bokförlaget h:ström.

Nyström, S., Dahlstedt, M., Fejes, A. & Mešić, N. (2020) Mobilising experiences of migration. On the relational work of study circle leaders with asylum seekers. European Journal for Research on Education and Learning of Adults 11 (3):321–333.

Philipson Isaac, S. (2022) Temporal dispossession through migration bureaucracy. On waiting within the asylum process in Sweden. European Journal of Social Work 25 (6):945–956.

Puigdevall, M., Pujolarm J. & Colombo, A. (2022) Linguistic safe spaces and stepping stones. Rethinking mudes to Cataln through the lens of space. Journal of Multilingual and Multicultural Development 43 (1):21–31. https://doi.org/10.1080/01434632.2021.1974463

Rydell, M. & Hanell, L. (2022) Language for work and work for language. Linguistic aspirations in the marketing of domestic work. International Journal of the Sociology of Language 275:89–109

Simpson, J. & Whiteside, A. (red.) (2015) Adult language education and migration. Challenging agendas in policy and practice. London, New York: Routledge.

SOU 2021:2. Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. Delbetänkande av Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap.

SOU 2023:25. Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd. Betänkande av Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd.

SOU 2024:12. Mål och mening med integration. Betänkande av Utredningen om en målstyrd integrationspolitik.

Sveriges Radio (2023) Regeringen vill tidsbegränsa sfi. https://sverigesradio.se/artikel/regeringen-vill-tidsbegransa-sfi-utbildningen-drar-ut-pa-tiden

Vink, M., Tegunimataka, A., Peters, F. & Bevelander, P. (2020) Long-term heterogeneity in immigrant naturalization. The conditional relevance of civic integration and dual citizenship. European Sociological Review 37 (5):751–765.

Downloads

Publicerad

2024-07-09

Referera så här

Dahlstedt, Magnus, Sabine Gruber, och Maria Rydell. 2024. ”Inkluderingens Banor: En Longitudinell Studie Av skyddssökande människors Levda Erfarenheter I Migrationens Sverige ”. Sociologisk Forskning 61 (2):171-91. https://doi.org/10.37062/sf.61.25711.